Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
İlimizde Bilgi İşlem birimi ilk olarak Özel Teknik Şube Müdürlüğü adı altında 02.02.1993 tarihinde 27.11.1987 tarihli Bakanlık oluru ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 13.01.1988 tarih ve Personel Dai.Bşk.Kad.Şb./016316 sayılı yazılarına istinaden kurularak faaliyete geçmiş, 09.02.1993 tarihli Bakanlık Olur’u ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş fakat 26.02.1993 tarih ve 060385 sayılı yazıyla 64 il ile birlikte ilimizde de Bilgi İşlem Büro Amirliği olarak faaliyete devam etmiştir. 29.07.1998 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü onayına istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 05.08.1998 tarih ve B.05.1.EGM.0.77.01.01–1178.5113–98 sayılı emri ile 19.08.1998 tarihinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.
 
Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği ilimizde 1982 yılında kurulmuş, EGM APK Daire Başkanlığının 21.05.2002 gün ve B.05.1.EGM.0.65.05.02/1662*111416 sayılı yazısına istinaden 31.05.2002 gün ve B.05.1.EGM.4.54.00.71.02.2002/220 sayılı Valilik oluru ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne bağlanmıştır.
 
Ancak 30.06.2006 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren “
İl Emniyet Müdürlükleri Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü /Amirliği Bilgi İşlem Büro Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”ne göre Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü;
 
a) İdari Büro Amirliği,
 
b) Sistem ve İletişim Büro Amirliği,
 
c) İkmal ve Bakım Büro Amirliği,
 
d) Personel ve Eğitim Büro Amirliği,
 
e) Mobil Uygulamalar Büro Amirliği
 
olarak oluşturulmuş ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
 
GÖREVLERİ
 
Genel Görevler
 
- İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan birimlere Daire Başkanlığı ile koordineli olarak bilişim teknolojisi desteği sağlanması temel görevi doğrultusunda;
 
- Şube Müdürlüğü personelinin izin, sağlık, geçici görev ve diğer özlük işlerinin yürütülmesi,
 
- Polnet’ in kesintisiz çalışmasının ve güvenliğinin sağlanması, karşılaşılan sorunların giderilmesi, tespit edilen arızaların ve giderilemeyen sorunların Daire Başkanlığına iletilmesi,
 
- Birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzemelerinin tespit edilmesi ve bütçe çerçevesinde alımının yapılması,
 
- Sorumluluk bölgesinde bulunan veya bulunmasının gerekli olduğu belirlenen hudut kapılarındaki teknik hizmetlerin, personel görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilmesi,
 
- Birime ait web sayfasının genelge, yönerge ve emirlere göre düzenlenmesi,
 
- Her türlü bilişim araçlarının verimli kullanılması için gerekli eğitimlerin verilmesi,
 
- Mobil bilgi işlem hizmetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılması,
- Mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
İdari Büro Amirliği
 
-Şube Müdürlüğünün evrak kabul, kayıt, havale ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi,
 
- Görev alanındaki konulara ilişkin bilgilerin tutulması,
 
- Şube müdürlüğü brifinginin hazırlanması ve güncel halde bulundurulması,
 
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
Personel ve Eğitim Büro Amirliği
 
- Şube Müdürlüğünde görevli personelin özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi, dosyaların tutulması ve nöbet hizmetlerinin yürütülmesi,
 
- Biriminde görev yapan branşlı personel bilgilerinin tutulması ve personel dağılımında görülen aksaklıkların tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi,
 
- Biriminde görev yapan, branşa alınması veya çıkarılması uygun görülen personelin tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi,
 
- Genelge, yönerge ve emirlerin ilgili personele tebliğ edilmesi ve uygulamanın takip edilmesi,
 
- Bilgi işlem alanında teknik ve uzmanlık gerektiren eğitimlerinin tespit edilerek verilmesi veya verilmesinin sağlanması,
 
- Kurslara ait eğitim faaliyet raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi,
 
- Daire Başkanlığı tarafından planlanan kursların verilmesi ve gönderilen dokümanların muhafaza edilerek personelin istifadesine sunulması,
 
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
İkmal ve Bakım Büro Amirliği
 
- İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve dağıtılması,
 
- Her yılsonunda biriminde bulunan bilgi işlem cihaz ve malzemelerinin sayımlarının yapılması ve Daire Başkanlığına gönderilmesi,
 
- Biriminde kullanılmakta olan bilgi işlem cihaz ve malzemelerinin amaçlarına uygun kullanılmalarının sağlanması ve meydana gelen arızalar ile ilgili gerekli işlemlerin takip edilmesi,
 
- Biriminde bulunan mevcut bilgisayar altyapısında meydana gelen arıza ve ihtiyaçların Daire Başkanlığına bildirilmesi,
 
- Kullanımdan vazgeçilen bilgisayar malzemelerinin hek işlemlerine esas olmak üzere listelerinin hazırlanması ve ilgili birimlere bildirilmesi,
 
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Sistem ve İşletim Büro Amirliği
 
- PolNet ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirlenen program veya vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edilmesi,
 
- Birime ait web sayfasının genelge, yönerge ve emirlere göre düzenlenmesi,
 
- Şube müdürlüğü sorumluluğundaki sunucu bilgisayarlar ile iletişim cihazlarının çalışır durumda tutulması,
 
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Mobil Uygulamalar Büro Amirliği
 
- Mobil bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması,
 
- Mobil bilgi işlem hizmetleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılması,
 
- Mevzuatta verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
 
 • ÇOCUK SAYFASI
 • Polis Akademisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi
 • Kurumsal E-Posta
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • MTV Sorgulama
 • E-DEVLET Hizmetleri
 • Polsan
 • Polis Eşler Derneği